Regulamin

§ 1 Definicje

 

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Farmline II Spółka z o.o., z siedzibą w Lubiczu Górnym, ul. Paderewskiego 3, 87-162 Lubicz Górny, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000475792, NIP: 7010392123; REGON 14683416600000, drogeria internetowa, prowadząca sprzedaż wysyłkową Asortymentu za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.moja.pl, adres poczty elektronicznej: kontakt@moja.pl.
 2. Asortyment – asortyment Sklepu dostępny w sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem Strony Sklepu obejmujący wyroby medyczne, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, produkty kosmetyczne, środki higieniczne, środki czystości, przedmioty do pielęgnacji niemowląt i chorych, oraz inne produkty w aktualnej ofercie którymi obrót jest możliwy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w drodze sprzedaży wysyłkowej.
 3. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Formularz Zamówienia – usługa elektroniczna w postaci interaktywnego formularza dostępnego na Stronie i wypełnianego przez Klienta, umożliwiająca dokonywanie zamówień w Sklepie.
 5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zamówień Asortymentu w Sklepie lub korzystająca z usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Strony.
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto – usługa elektroniczna dostępna w ramach Strony, na której gromadzone są informacje o Kliencie i dokonywanych przez niego zamówieniach.
 8. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub wiadomości sms, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sklepu treści Newslettera, zawierającego informacje o aktualnie obowiązujących promocjach, nowościach oraz przypomnienia okolicznościowe, porady i informacje dotyczące ochrony zdrowia.
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady korzystania ze Strony, świadczonych za jej pośrednictwem usług drogą elektroniczną stanowiący regulamin, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 10. Sprzedawca – Farmline II Spółka z o.o., z siedzibą w Lubiczu Górnym, ul. Paderewskiego 3, 87-162 Lubicz Górny, wpisana przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000475792, NIP: 7010392123; REGON 14683416600000, będący jednocześnie usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. 2013 r. poz.1422 ze zm.) w zakresie świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem Strony.
 11. Strona – portal internetowy Sklepu prowadzony pod adresem www.moja.pl i innymi stronami w domenie www.moja.pl za pośrednictwem, którego Sklep świadczy usługi elektroniczne.
 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży wysyłkowej Asortymentu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Strony, na zasadach określonych w Regulaminie.

 

§ 2 Postanowienia ogólne
 
 1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia wysyłkowej sprzedaży Asortymentu w Sklepie oraz zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną związanych z tą sprzedażą za pośrednictwem Strony.
 2. Sklep nie prowadzi sprzedaży produktów leczniczych, z wyjątkiem produktów leczniczych dostępnych bez przepisu lekarza dopuszczonych do obrotu w sklepach ogólnodostępnych, jak również nie prowadzi pośrednictwa w obrocie takimi produktami.
 3. Sprzedawca jest obowiązany dostarczać Asortyment bez wad fizycznych lub prawnych, jak również świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony bez wad.
 4. W sprawach związanych ze sprzedażą i usługami świadczonymi za pośrednictwem Strony można kontaktować się ze Sklepem pod adresem e-mail: kontakt@moja.pl bądź pod nr tel. 789 300 179.
 5. Produkty dostępne na Stronie posiadają opisy producenta lub importera, zawierające w szczególności ich właściwości, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) działanie i przeznaczenie. Szczegółowe opisy produktów umieszczone są na opakowaniu oraz ulotce informacyjnej zawartej w opakowaniu (jeśli posiada). Informacje dotyczące produktów dostępnych na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, niewyczerpujący i nie są źródłem ani nie zastępują porad kosmetycznych, medycznych, zdrowotnych, dietetycznych bądź diagnozy, nie mogą być również podstawą takiej porady, diagnozy ani zaleceń dotyczących leczenia lub stosowania.
 6. Ogłoszenia, cenniki i inne informacje o Asortymencie na Stronie nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§ 3 Składanie zamówień
 
 1. Sprzedaż wysyłkowa Asortymentu przez Sklep odbywa się za pośrednictwem Formularza Zamówienia dostępnego w ramach Strony, za zasadach wskazanych w § 4 i 4b Regulaminu.
 2. Możliwe jest złożenie zamówienia w sklepie Drogą telefoniczną (numer podany na stronie internetowej) jednak żeby skutecznie tego dokonać konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej oraz podanie innych danych niezbędnych do realizacji zamówienia zgodnie z Polityką prywatności. Sklep przesyła na adres mail potwierdzenie otrzymania zamówienia.
 3. Składanie zamówień jest możliwe w każdym czasie, przy czym Sprzedawca informuje, że może wyjątkowo zaprzestać czasowego udostępniania możliwości składania Zamówień, realizację usług lub innych treści dostępnych na Stronie w celu dokonania prac technicznych, konserwacyjnych, modernizacyjnych lub aktualizacyjnych na Stronie. Sprzedawca dołoży racjonalnych starań, aby ograniczenia lub wstrzymanie dostępności trwało nie dłużej niż jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony.
 4. Ceny towarów podane na Stronie są wyrażone w PLN, zawierają podatek od towarów i usług i nie zawierają kosztów dostawy, które wskazane zostają Klientowi za pośrednictwem Formularza Zamówienia w trakcie jego wypełniania.
 5. Strony są związane ceną, wraz z kosztami dostawy, obowiązującą w chwili złożenia zamówienia. Dodatkowo Sklep zastrzega, iż ma prawo do aktualizacji cen na bieżąco oraz obejmowania oferowanego Asortymentu, ustalonymi przez siebie promocjami lub rabatami czy też wyprzedażami. Wprowadzenie promocji czy wyprzedaży nie ma wpływu na Zamówienia złożone przez Klientów przed dokonaniem ww. czynności przez Sklep.
 6. W przypadku sprzedaży Asortymentu objętego promocją rabatem lub wyprzedażą, którego ilość jest ograniczona, realizacja zamówienia zależy od kolejności wpływu Zamówień do Sprzedawcy, tzn. wcześniejsze zamówienia mają pierwszeństwo przed późniejszymi. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach, gdy:
  1. Asortyment został wycofany lub wstrzymany w obrocie na terenie Polski;
  2. Formularz Zamówienia nie został wypełniony poprawnie, lub dane wymagane do kontaktu nie zostały wskazane poprawnie, na skutek czego Sprzedawca nie może skontaktować się z Klientem w celu weryfikacji jego danych;
  3. realizacja zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Sprzedawcę przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu Asortymentem;
  4. ciężar zamówienia przekracza dopuszczalną wagę przesyłki określoną w dalszej części Regulaminu;
  5. jest do tego zobowiązany lub uprawniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku Sprzedawca bezzwłocznie poinformuje Klienta o odmowie realizacji części lub całości zamówienia wysyłając do niego stosowaną wiadomość email.
 7. Sprzedawca może na czas oznaczony lub bez ograniczeń w czasie wprowadzić limity dotyczące zamówień, w szczególności limit ilości sztuk dla danego produktu objętego jednym zamówieniem, limit ilości zamówień składanych przez pojedynczego Klienta w oznaczonym czasie, limit najniższej wartości jednego zamówienia. O limitach dotyczących zamówień Klienci zostaną wyraźnie poinformowani na Stronie.

 

§ 4 Usługi elektroniczne – Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter

 

 1. Sprzedawca dla celów realizacji zamówień sprzedaży wysyłkowej Asortymentu świadczy za pośrednictwem Strony usługi elektroniczne w postaci Konta, Formularza Zamówienia, Newslettera.
 2. Dokonywanie zamówień Asortymentu lub korzystanie z Newslettera w Sklepie wymaga posiadania aktywnego Konta w systemie informatycznym Sklepu. Dokonywanie zamówień Asortymentu możliwe jest za pośrednictwem Formularza Zamówienia funkcjonującego na Stronie.
 3. Usługi elektroniczne w ramach Strony są świadczone nieodpłatnie.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do realizacji usług dostępnych na Stronie, w tym do dokonywania zamówień w Sklepie są następujące: (1) komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) aktywne konto poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej, lub Chrome w wersji 49 lub nowszej, lub Firefox w wersji 43 lub nowszej, lub Microsoft Edge w wersji 13 lub nowszej, lub Opera w wersji 36 lub nowszej, lub Safari w wersji 4 lub nowszej, z włączoną możliwością zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 5. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych lub związane z działaniem Strony Klient może składać pisemnie na adres: Świdnicka 4, 87-100 Toruń; w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:kontakt@moja.pl.
 6. Ustosunkowanie się do reklamacji nastąpi bez nieuzasadnionej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu danych w związku ze świadczonymi w ramach Strony usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. Sprzedawca informuje Klienta na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
 8. Sprzedawca może pozbawić lub ograniczyć Klientowi prawo do korzystania ze Strony, w tym usług dostępnych za jej pośrednictwem, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji Konta lub złożenia zamówienia dane niezgodne z prawdą, niedokładne, nieaktualne, wprowadzające w błąd;
  2. dopuścił się za pośrednictwem Strony naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów lub pracowników Sklepu;
  3. dopuści się innych działań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

 

§ 4a Konto

 

 1. Założenie Konta dokonuje się automatycznie po wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracji Konta dostępnego na Stronie, wraz z akceptacją przez Klienta warunków regulaminu i polityki prywatności Sklepu i po wyborze pola „Załóż konto”. W formularzu rejestracji wymagane jest podanie przez Klienta swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz hasła.
 2. Konto umożliwia realizację zamówień i weryfikację podanych przez Klienta danych do zamówień, oraz sprawdzenie stanu i historii zamówień. Informacja o założeniu Konta zostanie przesłana na wskazany przez Klienta przy zakładaniu Konta adres poczty elektronicznej.
 3. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient może w dowolnym czasie i bez podania przyczyny żądać usunięcia Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@moja.pl lub też pisemnie na adres: Świdnicka 4, 87-100 Toruń.
 4. Sprzedawca usunie Konto bezzwłocznie od czasu otrzymania odpowiedniego żądania. Ponowne założenie Konta przez Klienta jest możliwe w każdym czasie po jego usunięciu.

 

§ 4b Formularz Zamówienia

 

 1. Korzystanie z usługi Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta jakiegokolwiek Asortymentu do elektronicznego koszyka dostępnego na Stronie. Skuteczne złożenie zamówienia przez Klienta wymaga wypełnienia przez niego Formularza Zamówienia poprzez wskazanie wszystkich obowiązkowych danych, akceptacji Regulaminu i polityki prywatności Sklepu, a następnie wyborze opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Formularz Zamówienia wymaga podania przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: nazwę Asortymentu, ilość poszczególnego Asortymentu, sposób dostawy Asortymentu, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 2. W przypadku gdy dane odbiorcy zamówienia są inne niż dane Klienta, wymagane jest również podanie danych dotyczących odbiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu kontaktowego.
 3. W przypadku gdy dane dotyczące Klienta lub odbiorcy zostały zapisane na Koncie w celu automatycznego uzupełnienia Formularza Zamówienia, Klient powinien przed jego zatwierdzeniem dokonać weryfikacji wskazanych danych.
 4. Przewidziane przez Sprzedawcę sposoby i koszty dostawy, przewidywane czasy dostawy oraz sposoby płatności zostaną wskazane w Formularzu Zamówienia, do wyboru przez Klienta.
 5. W przypadku braku aktywnego Konta w portalu Sklepu, w celu realizacji zamówienia należy utworzyć Konto, zgodnie z § 4a Regulaminu.
 6. Z chwilą wyboru opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, zamówienie zostaje złożone i nie jest możliwa zmiana Asortymentu nim objętego.
 7. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości elektronicznej (e-mail) na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta i przyjmuje zamówienie do realizacji. Umowa Sprzedaży dotycząca danego zamówienia zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia otrzymania zamówienia. Umowa zostaje zawarta na okres jej wykonania.
 8. Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest jednorazowo dla celów pojedynczego zamówienia i jej świadczenie ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia albo z chwilą zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

 

§ 4c Newsletter, Wiadomość SMS

 

 1. Newsletter może być wysyłany za pośrednictwem wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowej sms, jeżeli warunki techniczne i treść danego Newslettera nie uniemożliwiają przesłania go wiadomością sms.
 2. Rozpoczęcie korzystania z opisanych w ust. 1 form Newslettera następuje niezwłocznie po podaniu adresu e-mail i/lub numeru telefonu w stosownych polach pozycji „Newsletter” umieszczonych na Stronie, na które mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”.
 3. Możliwe jest zapisanie się na Newsletter również poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie zakładania Konta lub składania zamówienia – z chwilą utworzenia Konta oraz potwierdzenia przez Użytkownika zgody na przesyłanie Newslettera w formie wiadomości elektronicznej e-mail lub wiadomości tekstowej sms, Klient zostaje zapisany na Newsletter.
 4. Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.
 5. Klient ma możliwość, w każdym czasie i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez dezaktywację odpowiedniego pola w Koncie Klienta lub wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności w formie wiadomości elektronicznej (e-mail) na adres: kontakt@moja.pl, lub pisemnie na adres: ul. Świdnicka 4, 87-100 Toruń.

 

§ 5 Zasady korzystania ze Strony

 

 1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem powszechnie obowiązującym na terytorium Polski i w zgodzie z dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw Sprzedawcy i innych osób. Zawartość Strony, w tym układ Strony, treści, grafika, logo, zdjęcia, znaki towarowe, a także opisy i zdjęcia Asortymentu podlegają ochronie prawnej, w szczególności z tytułu praw autorskich i praw własności przemysłowej, a kopiowanie tej zawartości nie jest dopuszczalne bez uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy.
 2. W szczególności Klient jest zobowiązany do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, treści wulgarnych,
  2. korzystania ze Strony w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów,
  3. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Strony wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego,
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze Strony przez Klienta zaleca się korzystanie podczas użytkowania Strony i kontaktu ze Sklepem w drodze elektronicznej z odpowiedniego oprogramowania, w tym programów antywirusowych i zapór sieciowych.
 4. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych w ramach Strony zgodnych ze stanem faktycznym i niewprowadzających w błąd, gdyż może to skutkować brakiem możliwości realizacji Zamówienia, lub innych usług świadczonych za pośrednictwem Strony, lub opóźnieniami w ich realizacji.
 5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 6 Warunki płatności

 

 1. Aktualnie obowiązujące w Sklepie metody płatności są wskazane każdorazowo przy dokonywaniu zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia sposoby płatności, jak również są określone na Stronie w zakładce dotyczącej metod płatności.
 2. W Sklepie można realizować płatności w następujący sposób:
  1. płatności elektroniczne za pośrednictwem poniżej wskazanych sposobów:
   1. DotPay, ul. Wielicka 28b, 30-552 Kraków, Polska.
  2. za pośrednictwem karty płatniczej bezpośrednio przez DotPay, ul. Wielicka 28b,30-552 Kraków, Polska.
  3. za pomocą przelewu bankowego poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy AILOR BANK S.A. 55 2490 0005 0000 4600 6177 3692 oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę. W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz numer zamówienia, wskazany w wiadomości potwierdzającej.
  4. za pobraniem, tj. gotówką przy odbiorze zamówienia, do rąk przewoźnika doręczającego Asortyment. W przypadku wyboru płatności elektronicznych, kartą płatniczą lub przelewu bankowego Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku braku zaksięgowania płatności lub doręczenia potwierdzenia zapłaty całości ceny za zamówienie w wyżej wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowanie i przestanie wiązać Strony, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta, wysyłając stosowna wiadomość email.
 3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentem lub osobą fizyczną o której mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w szczególności wyłączyć opcję płatności za pobraniem.

 

§ 7 Warunki dostaw

 

 1. Dostarczenie zamówionego Asortymentu nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od zawarcia Umowy Sprzedaży, zastrzeżeniem ust. 2. W przypadku Asortymentu o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin na stronie danego Asortymentu, jednak nie dłuższy niż termin wskazany w zdaniu pierwszym.
 2. Termin dostawy zamówienia rozpoczyna bieg z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, jeżeli Klient wybrał płatność elektroniczną, płatność kartą płatniczą lub przelewem bankowym.
 3. O sposobach i kosztach dostawy Klient informowany jest w chwili wyboru sposobu dostawy w Formularzu Zamówienia, jak również na Stronie w zakładce dotyczącej dostawy z zastrzeżeniem, że Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać wartość zamówienia, powyżej której dostawa może wiązać się z brakiem kosztów dla Klienta. Koszt zamówienia wraz z ostatecznym kosztem dostawy zostaną wskazane Klientowi w podsumowaniu zamówienia, przed jego zleceniem. Terminy dostawy zamówienia mogą się różnić w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 4. Sklep pakuje Asortyment w dostarczane przez siebie opakowania z zastrzeżeniem, że jedno opakowanie nie może być cięższe niż 30 kg, a w przypadku dostawy do paczkomatu InPost, nie może być cięższe niż 25 kg – zamówienie przekraczające tą wagę nie będzie zrealizowane o czym Klient zostanie poinformowany.
 5. Informacja o stanie realizacji zamówienia, w tym dostawy będzie na bieżąco przekazywana na adres poczty elektronicznej Klienta.
 6. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
  1. Przesyłka kurierska (operatorzy wybrani przez Sprzedawcę,
  2. Dostawa do paczkomatu InPost,
  3. Dostawa do punktów odbioru Żabka, Orlen
 7. Sposoby dostawy Asortymentu wskazane w punkcie poprzedzającym dotyczą co do zasady wszystkich produktów w zakresie Asortymentu. Informacje o możliwych opcjach dostarczenia danego Asortymentu znajdują się na jego stronie.. Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy poprzez nieudostępnianie części z opcji dla wybranych rodzajów Asortymentu lub zamówień o określonym poziomie wartości.
 8. Realizacja dostaw odbywa się w dni robocze, w godzinach od 8 do 16.
 9. Do każdej dostawy dołączany jest dowód zakupu w formie odpowiedniej dla rodzaju danej dostawy. Faktura VAT zostanie doręczona w formie elektronicznej dla dostaw wysyłkowych oraz jeśli przy składaniu zamówienia zaznaczono stosowną opcję w Formularzu Zamówienia.
 10. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane zgodnie z treścią zamówienia i we wskazanym w nim terminie z winy Klienta (podanie błędnych danych, odmowa przyjęcia zamówienia), Sprzedawca może obciążyć Klienta kosztami ponownej dostawy zgodnie z obowiązującym cennikiem dostaw.
 11. Przed odbiorem przesyłki z Asortymentem Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie lub jego zabezpieczenie (taśmy, oklejenia itp.) nie nosi śladów uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.
 12. Sprzedawca może wprowadzać czasowe programy dotyczące warunków dostaw i ich cennika, o czym będzie informować oddzielnie, w tym na zakładce Strony dotyczącej dostaw, danego produktu oraz odpowiednim miejscu koszyka przy danym produkcie. Sprzedawca ma również możliwość zwalniania pewnych kategorii Asortymentu z opłat w ramach dostaw na warunkach odrębnie określonych, przy czym informacja na ten temat pojawiać się będzie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym.
 13. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru przesyłki z Asortymentem przez Klienta, co doprowadziło do faktycznego zwrotu przesyłki do Sprzedawcy przez przewoźnika – Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży, jednocześnie Sprzedawca może wezwać do opłacenia kosztów zwrotu przesyłki do niego. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail. Skutki odstąpienia regulują przepisy kodeksu cywilnego.

 

§ 8 Reklamacja

 

 1. Uprawnienia w zakresie reklamacji Asortymentu w Sklepie dotyczące jego wad fizycznych lub prawnych są realizowane na podstawie i w zakresie wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa i określone są w szczególności w Kodeksie Cywilnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), w tym w przepisach dotyczących rękojmi – art. 556-576 Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamację Klient może złożyć między innymi w formie pisemnej na adres: Świdnicka 4, 87-100 Toruń, lub w formie wiadomości elektronicznej (e-mail) na adres: kontakt@moja.pl.
 3. W celu jak najsprawniejszego rozpatrzenia reklamacji Klient powinien w zgłoszeniu reklamacyjnym możliwie dokładnie wskazać:
  1. rodzaj i moment wystąpienia wady,
  2. żądanie, z którym występuje z tytułu rękojmi (np. wymiana Asortymentu na nowy produkt, obniżenie ceny).
 4. W celu weryfikacji reklamacji, Klient jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Asortyment obarczony wadą na adres wskazany w ust. 2.
 5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację Klienta bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w powyższym terminie wobec Klienta będącego Konsumentem lub osobą fizyczną o której mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu jest równoznaczny z uznaniem reklamacji.
 6. Jeśli dany Asortyment jest objęty gwarancją producenta, dołączana jest do niego karta gwarancyjna, opisująca zasady wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji, niezależnych od uprawnień wynikających z rękojmi Sprzedawcy, jak również ich nie ograniczających. Klient, który jest Konsumentem, może skorzystać również z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dostępne są m.in. w siedzibach powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także na stronach internetowych tych podmiotów. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Asortymentu oraz z jakiegokolwiek innego tytułu wobec Klienta niebędącego Konsumentem jest wyłączona, za wyjątkiem gdy szkoda została wyrządzona Klientowi przez Sprzedawcę umyślnie lub w przypadku gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią, iż Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.

 

§ 9 Prawo odstąpienia

 

 1. Klient będący Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej na odległość w całości lub części bez podawania przyczyny.
 2. Zasady przewidziane w niniejszym paragrafie stosuje się do Klientów będących Konsumentami lub osobami wskazanymi w ustępie 1. Ponadto, żaden Klient nie może odstąpić od umowy w zakresie w którym dotyczy ona wyrobów medycznych lub produktów specjalnego przeznaczenia żywieniowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy odbywa się poprzez jednoznaczne poinformowanie przez Klienta Sprzedawcy pisemnie na adres Świdnicka 4, 87-100 Toruń lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: kontakt@moja.pl o odstąpieniu od umowy. Skuteczne skorzystanie z prawa odstąpienia skutkuje tym, że umowę uważa się za niezawartą.
 4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest w załączniku nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru jest fakultatywne, a odstąpienie od umowy może nastąpić w innej formie.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem 14 dni od dostarczenia Asortymentu, co do którego Klient odstępuje od umowy. Sprzedawca prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie pod jego otrzymaniu, w drodze wiadomości e-mail.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Asortymentu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep). Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Asortymentu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Asortyment od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Asortymentu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Asortyment Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Asortyment. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Asortymentu przed jego upływem. Zwrot Asortymentu następuje na adres: ul. Świdnicka 4, 87-100 Toruń.
 9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Asortymentu.
 10. Jeśli ze względu na swój charakter Asortyment nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta a o kosztach zwrotu rzeczy w miejscu poświęconym zasadom dostawy umieszczonym na Stronie.
 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Asortymentu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Asortymentu. Asortyment powinien być zwrócony w sposób zabezpieczający jego bezpieczny transport.
 12. Poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie, prawo odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem lub osoba wskazaną w ustępie 1 jest wyłączone w odniesieniu do niektórych umów, w szczególności umów:
  1. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; jak również umów:
  3. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  4. w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  5. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 13. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem lub osobą wskazaną w ust. 1 z dowolnych przyczyn i w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, a skorzystanie z tego prawa nie rodzi żadnych roszczeń Klienta do Sprzedawcy.

 

§ 10 Dane osobowe

 

 1. Sprzedawca informuje, że jest Administratorem bazy danych Klientów.
 2. Dane osobowe Klientów przechowywane są przez Administratora i odpowiednio zabezpieczone zgodnie wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu realizacji Umowy Sprzedaży oraz usług elektronicznych na rzecz Klienta, tj. Konta, Formularza Zamówienia, oraz Newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Dane osobowe Klientów gromadzone będą wyłącznie w przypadku dobrowolnego ich przekazania poprzez złożenie zamówienia, poprzez kontakt z Administratorem, poprzez założenie Konta oraz poprzez subskrypcję Newslettera.
 5. Po wykonaniu umowy lub usunięciu Konta przetwarzanie danych osobowych Klienta zostanie ograniczone, a po upływie okresów przetwarzania określonych w przepisach prawa dane te zostaną usunięte, chyba że Klient wyrazi jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych przez Administratora.
 6. Klienci Sklepu mają prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, a ponadto mają prawo żądania dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Klient w dowolnym momencie ma również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Polityka prywatności Sklepu szczegółowo regulująca kwestie ochrony danych osobowych, kwestie dotyczące Cookies i danych eksploatacyjnych jest dostępna na Stronie oraz pod adresem: www.moja.pl.

 

§ 11 Obowiązywanie i postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 10.10.2022r.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą publikowane w postaci tekstu jednolitego na stronie Sklepu wraz z informacją o dokonanych zmianach i wchodzą one w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od chwili opublikowania na Stronie zaktualizowanego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian, a takie zamówienia będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 3. Złożenie zamówienia w Sklepie wymaga zapoznania się każdorazowo z aktualną wersją Regulaminu i jego akceptacji.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej – Konto, Newsletter) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący Konsumentem lub osobą fizyczną o której mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu ma prawo odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami lub osobami fizycznymi o których mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium